Solar Radiation (W/m2) Wednesday
   November    2023